• Jak będzie wyglądać Wysłuchanie?

  Ramowy schemat wysłuchania publicznego.

  Poniżej przedstawiamy ramowy schemat przygotowania i przebiegu wysłuchania publicznego nt. Umowy Partnerstwa oraz wstępnie planowanych 9 wysłuchań publicznych dot. poszczególnych programów krajowych (informacja w późniejszym terminie).

  Konkretne nazwiska osób występujących w czasie danego wysłuchania (mówców), czas ich wypowiedzi ogłaszać będziemy po zebraniu deklaracji uczestnictwa, ewentualnych losowaniach, zaproszeniu gości. Informacje te będą umieszczane na niniejszej stronie oraz rozsyłane do uczestników (drogą elektroniczną).

   

  Czas trwania

  Co do zasady każde z wysłuchań zaczyna się o godz. 10.00 i trwa nie dłużej niż do godz. 15.00.
   

  Role w czasie wysłuchania

  Prowadzący/-a Wysłuchanie

  W pierwszej kolejności Przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, a następnie rotacyjnie jego członkowie/inie pochodzący z poszczególnych środowisk, a także inne osoby, które zapewnią sprawny przebieg Wysłuchania.

   

  Uczestnicy Wysłuchania

  Grupa 1: Autorzy projektu Umowy Partnerstwa – w szczególności przedstawiciele rządu odpowiedzialni za przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa (zarówno osoby piastujące funkcje ministrów, jak i pracownicy administracji i jej eksperci). Uczestnictwo tej grupy nie podlega losowaniu.

   

  Grupa 2: Mówcy
  Osoby zaproszone przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Mówcy mogą zabierać głos zarówno w imieniu szerszej grupy instytucji czy całych środowisk, poszczególnych podmiotów, jak i po prostu swoim własnym (jako indywidualni obywatele/-ki).
  W programie wysłuchania każda z tych grup będzie miała swój czas na wystąpienie.

   

  Grupa 3: Widzowie
  Osoby zaproszone bezpośrednio przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Osoby te mogą uczestniczyć w zdarzeniu poprzez komunikację niewerbalną – moderowany chat, w tym możliwość proponowania pytań oraz wyrażanie swoich opinii w postaci ankiet przygotowanych przez organizatorów.

   

  Techniczne szczegóły

  Osoby z grup 1, 2 i 3 będą uczestniczyć w wysłuchaniu poprzez platformę ZOOM Webinar (otrzymają specjalny link). Ich łączna liczba nie może przekroczyć 500 osób.
   
  Poza uczestnictwem za pomocą platformy Zoom każdy zainteresowana osoba będzie mogła obserwować wydarzenie w postaci transmisji na kanałach YouTube i FB.
   
 • broken image

  Uwaga: wysłuchania będą tłumaczone w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy

 • Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

   

  Chęć uczestnictwa w wysłuchaniu w formie Zoom Webinar należy zgłosić za pomocą specjalnego formularza.
  W przypadku wysłuchania, które odbędzie się w dn. 7 kwietnia (środa) należy wysłać zgłoszenie nie później niż do godz. 10:00 w dn. 2 kwietnia (piątek)
  Zgłosić muszą się zarówno chętni do roli Mówcy, jak i w roli Widza.
  Ta reguła dotyczy wszystkich kolejnych wysłuchań. Dla każdego z wysłuchań działa oddzielny formularz.
  Uczestnictwo w wysłuchaniu (z wykorzystaniem aplikacji Zoom Webinar) przez osoby pragnące zachować anonimowość nie jest możliwe. Osoby zgłaszające się jako reprezentacja organizacji lub instytucji powinny poinformować o tym fakcie w formularzu. Oczywiście na wysłuchanie mogą się zgłaszać także osoby prywatne występujące jedynie we własnym imieniu. Informacja o fakcie zgłoszenia, jak i ostatecznej liście uczestników/-czek będzie publicznie dostępna (bez udostępniania danych kontaktowych).

  Reguły uczestnictwa

  W przypadku, gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa w danym Wysłuchaniu przekroczy liczbę dostępnych miejsc (mówców i widzów), pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące instytucje, jednak zawsze pozostanie zagwarantowana pula miejsc (min 20% mówców i widzów) dla indywidualnych obywateli, którzy chcą uczestniczyć lub zabierać głos wyłącznie we własnym imieniu).

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udzielenia głosu osobom zaproszonym bezpośrednio, w tym przedstawicielom/-kom organizacji i/lub instytucji. Ich uczestnictwo i możliwość zabierania głosu nie jest przedmiotem losowania. Dotyczy to mówców i widzów. Ich liczba nie może jednak przekroczyć w każdej z tych ról 20% uczestników. Jeśli zaproszone osoby miałyby zabierać głos to łączny czas ich wystąpień nie może przekroczyć 20% całego dostępnego czasu wypowiedzi.

  Jeśli liczba chętnych do zabrania głosu będzie większa niż pozwala na to czas wysłuchania w poszczególnych częściach wysłuchania to ostateczna lista zabierających głos będzie wynikiem losowania. Losowana będzie też kolejność zabierania głosu. W poszczególnych częściach wysłuchania (patrz niżej) może być przyjęty różny czas maksymalnej wypowiedzi. Z zasady nie może być on dłuższy niż 6 minut i nie może być krótszy niż 1 minuta. To czy chętni do zabrania głosu będą mogli ostatecznie wypowiedzieć się w czasie wysłuchania wraz z maksymalnym czasem, jaki mają do dyspozycji mówcy zostanie im przekazane przez wysłuchaniem nie później niż na 24 godziny przed wysłuchaniem. Wypowiedzi krótsze niż te zaproponowane przez organizatorów będą zawsze mile widziane.

   

  Procedura losowania odbędzie w oparciu o jeden z dostępnych on – line generatorów liczb losowych.
  Na stronie WWW dostępna będzie dokumentacja tego procesu.

   

   

  Modelowy program spotkania

  Uwaga!
  Czas trwania poszczególnych części wysłuchania mogą się zmienić, ale ich kolejność ma charakter wiążący. Wiążące jest też zobowiązanie, że wysłuchanie nie trwa dłużej niż 5 godzin oraz to, że ok. godziny 12.30 nastąpi 15 minutowa przerwa.
  • Podana długość poszczególnych części należy traktować, jako czas szacunkowy i preferowany przez organizatorów.
  • Może on ulec zmianie w wyniku liczby i typów zgłoszeń do zabranie głosu.
  • Plan ostateczny będzie ogłoszony nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wysłuchania.
  Część I. Wypowiedzi organizatorów i projektodawców (autorów Umowy Partnerstwa) [ok. 30 min.]
  a. Powitanie, wyjaśnienie zasad wysłuchania [ok. 15 min.]
  b. Wystąpienie przedstawicieli strony rządowej tłumaczącej intencje projektodawców i oczekiwanie w stosunku do wysłuchania [ok. 15 min.]
   
  Część II. Wypowiedzi przedstawicieli podmiotów reprezentujących możliwe szerokie sektory i środowiska zgodnie z zasadą partnerstwa
  (z zapewnieniem kryterium reprezentatywności) [ok 120 min]
  Wystąpienia przedstawicieli kluczowych organizacji i ich porozumień (związków, federacji) w podziale na 3 grupy partnerów, zgodne z rozróżnieniem wskazanym w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
  Przypominamy, że wszyscy uczestnicy tej części muszą zgłosić chęć udziału za pomocą tych samych formularzy co pozostali uczestnicy/uczestniczki. W zależności od liczby zgłoszeń, czas na wystąpienia przedstawicieli poszczególnych grup może być różny.
   
  A. Administracja publiczna i samorząd
  W przypadku samorządu pierwszeństwo będę miały organizacje zrzeszające instytucje samorządowe (6 korporacji samorządowych) wpisane do Ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.
  Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie ok 40 min.
  W tej części głos zabiorą przedstawicielki/przedstawiciele:
  (i) władz regionalnych, krajowych przedstawicieli władz lokalnych oraz władz lokalnych reprezentujących największe miasta i obszary miejskie, których kompetencje wiążą się z planowanym wykorzystaniem EFSI;
  (ii) krajowych przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, usługodawców w zakresie usług kształcenia i szkolenia oraz ośrodków badawczych w świetle planowanego wykorzystania EFSI;
  (iii) innych krajowych instytucji publicznych odpowiedzialnych za stosowanie zasad horyzontalnych oraz w szczególności podmiotów ds. promowania równego traktowania.
   
  B. Przedstawiciele strony społeczno-gospodarczej
  Przedstawiciele/-ki strony społecznej – związki zawodowe oraz strony gospodarczej – biznes, izby gospodarcze i handlowe, przedsiębiorczość społeczna
  Pierwszeństwo będą miały instytucje wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.
  Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie ok 40 min.
  W tej części głos zabiorą przedstawicielki/przedstawiciele:
  (i) uznanych na poziomie krajowym organizacji partnerów społecznych, w szczególności ogólnych organizacji międzybranżowych i organizacji sektorowych, jeżeli przedmiotowe sektory mają związek z planowanym wykorzystaniem EFSI;
  (ii) krajowych izb handlowych i stowarzyszeń przedsiębiorców reprezentujących ogólny interes sektorów i branż w świetle planowanego wykorzystania EFSI
  oraz w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji dużych, średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw, wraz z przedstawicielami ekonomii społecznej;
   
  C. Przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  W tej części głos zabiorą przedstawiciele kluczowych organizacji wypowiadających się w imieniu szerszego środowiska organizacji - w szczególności krajowych porozumień i federacji zarówno o charakterze ogólnosektorowym, jak i te, które mają szczególne związek z poruszaną tematyką. Wskazanie ewentualnych preferencji i pierwszeństwa spoczywa na członkach Podkomitetu do Spraw Partnerstwa reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
  Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie ok 40 min.
  W tej części głos mogą zabrać przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, takich jak partnerzy działający na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe, a także podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci oraz niedyskryminacji, w tym:
  (i) podmiotów działających w obszarach związanych z planowanym wykorzystaniem EFSI oraz ze stosowaniem zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 4–8 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, w oparciu o ich reprezentatywność, a także uwzględniając zasięg geograficzny i tematyczny, zdolności w zakresie zarządzania, wiedzę specjalistyczną i podejścia innowacyjne;
  (ii) innych organizacji lub grup, na które w znaczący sposób wpływa lub może wpływać wdrażanie EFSI, w szczególności grup uznawanych za zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.

   

  12:30 Przerwa (ok. 10-15 minut)

  Część III. Wypowiedzi pozostałych instytucji i osób, które wyraziły na to chęć rejestrując się na wysłuchanie [ok 120 min]
  A. Wystąpienia przedstawicieli/-ek instytucji (wstępnie przewidujemy od 15 do 25 wypowiedzi trwające łącznie do 80 minut)
  B. Wystąpienia osób indywidualnych (wstępnie przewidujemy od 10 do 15 wypowiedzi trwające łącznie do 30 minut)
  C. Ewentualnie bardzo krótkie wypowiedzi z sali (np. w formie odczytanie pytań lub postulatów, które widzowie wysłuchania uznali za najważniejsze (narzędzie Zoom umożliwia przeprowadzenie takiego „rankingu).
   
  Część IV. Podsumowanie [ok 30 min]

  A. Krótkie podsumowanie przedstawiciela/-ki rządu (pierwsze uwagi informacja o dalszych krokach – w szczególności czego mogą się spodziewać osoby, które sformułowały swoje opinie w ramach wysłuchania.)
  B. Czas na wyrażenie opinii o wysłuchaniu (prosta ankieta ewaluacyjna)
  C. Podziękowanie i krótkie podsumowanie, zapowiedzenie dalszych kroków

   

  Wykorzystanie prezentacji

  Wypowiedziom mogą towarzyszyć krótkie prezentacje wyświetlane na platformie Zoom. Ze względów technicznych ewentualne prezentacje (w momencie zabierania głosu) będą wyświetlane przez organizatorów, tzw. „udostępnianie ekranu” będzie możliwe wyłącznie z komputera organizatorów. Ewentualne (krótkie!) prezentacje (format pdf), jeśli mają być wyświetlone muszą dotrzeć do organizatorów nie później niż na 24 godzin przed wysłuchaniem, tj. w przypadku wysłuchania w dn. 7 kwietnia (środa), muszą dotrzeć do dn. 6 kwietnia (wtorek) do godz. 10:00. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdą się w mailu informującym o możliwości zabrania głosu.
   

  Materiały do udostępnienia

  Prezentacje i stanowiska (także te szersze) dotyczące projektu Umowy Partnerstwa mogą być dostarczone do organizatorów także po zakończeniu wysłuchania (zostaną umieszczone na stronie www) do 7 dni po wysłuchaniu. Dotyczy to także (a może w szczególności osób i instytucji), które z jakichkolwiek powodów nie chciały lub nie mogły się wypowiedzieć w czasie wysłuchania, ale życzą sobie, aby ich opinie była publicznie dostępna.
 • broken image