• Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa
  na lata 2021-2027

  następca PO RYBY 2014-2020

  broken image

  Kiedy?

  Wysłuchanie odbyło się 6 października (środa), godz. 9:00-11:50

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

   • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

   9.00-9.20 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów projektu Umowy Partnerstwa i programów krajowych

   • Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   • Marta Rabczyńska-Kapcińska, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   9.20-10.30 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

   [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut]

    

   Przedstawiciele/-ki administracji publicznej

   1. Magdalena Sobina, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
   2. Justyna Durzyńska, Instytucja Pośrednicząca - samorząd województwa pomorskiego
   3. Andrzej Pilarczyk, Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

   Przedstawiciele/-ki partnerów społecznych i gospodarczych

   1. Marek Waniewski, Organizacja Producentów Ryb "Bałtyk"
   2. Andrzej Abramczyk, Związek Producentów Ryb Organizacja Producentów
   3. Marek Trzcieliński, Związek Producentów Ryb
   4. Jarosław Zieliński, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
   5. Paweł Wielgosz, Polski Karp Spółka z o.o. - Organizacja Producentów

   Przedstawiciele/-ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

   1. Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada Działalności Pożytku Publicznego (strona pozarządowa), Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami)
   2. Łucja Kucmin - Węglarczyk, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   3. Marta Jaskulska, Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich
   4. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta
   5. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
   6. Krzysztof Kwatera, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

   10:30-10:45 Przerwa

   10.45-11.35 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

    

   Przedstawiciele/-ki instytucji (pojedyncze podmioty, firmy, organizacje)

   [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]
   1. Sylwia Migdał, Fundacja WWF Polska
   2. Tomasz Piłat, Związek Stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur
   3. Andrzej Lirski, Polskie Towarzystwo Rybackie
   4. Edyta Koreńczuk, Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo
   5. Andrzej Dmuchowski, Polski Karp Sp. z o.o.
   6. Tomasz Wójtowicz, GEMINI S.C. Tomasz Wójtowicz, Władysław Wójtowicz
   7. Daniel Lessnau, Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
   8. Anna Spurek, Green REV Institute (materiał >>)
   9. Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji Ryb "Pan Karp"
   10. Wacław Szczoczarz, Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp (materiał >>)
   11. Henryka Palusińska, Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków

   Osoby indywidualne

   [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana]

   1. Mateusz Szczoczarz (materiał >>)

   2. Agnieszka Andruszewska
   3. Arkadiusz Kępkowski
   Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników wysłuchania

   [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]

   1. Tomasz Piłat
   2. Henryka Palusińska
   3. Paweł Wielgosz
   4. Wacław Szczoczarz

   11.35-11.50 Część IV. Podsumowanie

    
   Marta Rabczyńska-Kapcińska, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
   Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
  • Materiały z wysłuchania

   Materiały otrzymane od Mówców zostały umieszczone przy nazwiskach w programie powyżej.
   Pytania, rekomendacje zamieszczone przez uczestników wysłuchania w sekcji Q&A >>
   Zapis wypowiedzi - transkrypcja >>.
   Nagranie:
  • Kto wziął udział w wysłuchaniu

   Przedstawiciele rządu:

   Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Marta Rabczyńska-Kapcińska, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   Anna Klukowska, Zastępca Dyrektora Departament Pomocy Technicznej i Promocji MRiRW
   Sylwester Włoch, Tomasz Tereszkiewicz, Jerzy Czyżak, Piotr Słowik, Anna Jendral, Edyta Kosobucka - Markiewicz, Renata Wieczorek, Aleksandra Kwaśniewska, Marta Guściora, Anna Rokosz, Grabowski Zbigniew, Szymon Marciniak, Iwona Perzyna-Wójcik, Aleksandra Jutkiewicz, Tomasz Owczarek, Katarzyna Kamińska, Paweł Łazarski, Małgorzata Marciniuk, Joanna Kaczmarska, Irmina Majewska, Marta Szulfer, Roman Pitera

   Pełna lista mówców i widzów >>

  • Informacje o projekcie Programu

   Do 15 marca trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe

   projektu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

    

   szczegół na stronie

   https://www.gov.pl/web/rolnictwo/projekt-programu-fundusze-europejskie-dla-rybactwa--poczatek-konsultacji

    

   Podstawowe informacje o projekcie Programu

   Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program ten stanowi kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020.

   Podstawowe informacje o projekcie Programu

   Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program ten stanowi kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020.

    

   Główne cele stawiane przed program to:

   • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
   • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
   • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
   • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, oraz
   • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

   Zakładana jest realizacja działań pogrupowanych w pięć priorytetów:

   1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych – czyli wspieranie projektów ukierunkowanych na wzmocnienie działalności połowowej zrównoważonej pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym; ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej i ekosystemów wodnych; zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2; propagowanie dostosowania zdolności połowowej do uprawnień do połowów; wspieranie systemu skutecznej kontroli i egzekwowania w zakresie rybołówstwa oraz pozyskiwania i gromadzenia wiarygodnych danych rybackich na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o wiedzę.
   2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniające się do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii – czyli wspieranie projektów ukierunkowanych na propagowanie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury, w szczególności zwiększanie konkurencyjności produkcji akwakultury przy zapewnieniu, aby działalność ta była zrównoważona środowiskowo w perspektywie długoterminowej; propagowanie wprowadzania do obrotu, jakości i wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury, a także przetwarzania tych produktów.
   3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury.
   4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynianie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystość mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi – czyli zapewnienie dofinansowania dla projektów przyczyniających się do Wzmocnienia zrównoważonego zarządzania morzami i oceanami poprzez propagowanie wiedzy o morzu, nadzoru morskiego lub współpracy straży przybrzeżnej.
   5. Pomoc Techniczna – czyli zapewnienie systemowego wsparcia administracyjnego w realizacji programu.

   Program skierowany jest do:

   • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybołówstwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
   • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
   • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
   • sektora nauki,
   • konsorcjów przedsiębiorców z instytutami naukowo-badawczymi,
   • administracji.

   Budżet ok 732 mln euro