• Regulamin wysłuchań

  Regulamin

  I. Zasady ogólne

  1. Wysłuchanie może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego.
  2. Procedura Wysłuchania składa się z następujących etapów:
   a. ogłoszenie o Wysłuchaniu,
   b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Wysłuchaniu,
   c. Wysłuchanie,
   d. Przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Wysłuchania.
  3. Całość Wysłuchania jest jawna. W Wysłuchaniu wykluczone jest anonimowe zabieranie głosu.
  4. Wysłuchanie może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.

  II. Ogłoszenie o Wysłuchaniu

  5. Ogłoszenie o Wysłuchaniu następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania.

   

  6. Ogłoszenie o Wysłuchaniu zawiera w szczególności:

  a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego),

  b. termin i miejsce wysłuchania,

  c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

  d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

   

  III. Uczestnicy Wysłuchania

  7. W wysłuchaniu mogą brać udział:
  a. aktywni uczestnicy wysłuchania, czyli osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych,

  b. mówcy - osoby zaproszone przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza

  c. obserwatorzy, czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

  d. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

  e. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.

   

  8. Aktywnymi uczestnikami Wysłuchania mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

  a. osoby fizyczne,

  b. wypowiadające się przez swojego przedstawiciela/przedstawicielkę osoby prawne, w tym w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
  • związki samorządowe,
  • instytucje badawcze i eksperckie,
  • instytucje akademickie,
  • instytucje publiczne,
  • inne instytucje.

  9. Aktywnymi uczestnikami Wysłuchania mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego, który jest przedmiotem wysłuchania.
   

  10. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie 7d, warunkiem uczestnictwa w roli obserwatorów w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Wysłuchania,

  c. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Wysłuchania,

  d. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu.
   

  11. W przypadku osób fizycznych i prawnych, o których mowa w punkcie 8, warunkiem aktywnego uczestnictwa w Wysłuchaniu jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie,

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Wysłuchania,

  c. udzielenie zgody przez daną osobę fizyczną lub przedstawiciela osoby prawnej na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Wysłuchania,

  d. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu.
   

  12. Lista osób fizycznych lub prawnych, które otrzymały imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów jest umieszczana na stronie internetowej przed wysłuchaniem.
   

  13. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia lub platformy internetowej, na której odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne które wysłali zgłoszenia jako aktywni uczestnicy wysłuchania (mówcy).
   

  14. W przypadku, gdy liczba osób, chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu przekroczy dostępny limit miejsc, ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Wysłuchania dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania.

   

  15. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, o których mowa w punktach 7d i 8, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych względem pomieszczenia, w którym odbywa się wysłuchanie, nie mogą w nim uczestniczyć osobiście.

   

  IV. Przebieg Wysłuchania

  16. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
   

  17. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

  b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),

  c. wystąpienia aktywnych uczestników wysłuchania – osób, o których mowa w punktach 8 i 9,

  d. wypowiedź projektodawców,

  e. zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów (w tym ewaluacja wysłuchania).

   

  18. Moderator wysłuchania udziela głosu kolejnym występującym wypowiedzi.
   

  19. Po udzieleniu głosu przez moderatora występujący swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
   

  20. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
   

  21. Uczestnicy nie mogą prowadzić polemiki z wypowiedziami innych uczestników ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia ściśle stanowiące przedmiot wysłuchania.
   

  22. Każdy uczestnik/każda uczestniczka ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich uczestników zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zarządzić drugą turę wystąpień.

   

  23. Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami, wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
   

  24. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
   

  25. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu ustawiają ekran informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
   

  26. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mogą złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora w ciągu 2 dni po wysłuchaniu. Ta zasada dotyczy też wszystkich pozostałych uczestników wysłuchania.
   

  V. Podsumowanie Wysłuchania

  27. W okresie do 14 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej podsumowanie Wysłuchania.
   

  28 Podsumowanie, o którym, zawiera:

  a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

  b. listę uczestników wyrażających swoją opinię w trakcie wysłuchania,

  c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

  d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 28.

   

  VI. Jawność Wysłuchania

  29 . Upublicznieniu na stronie www podlegają:

  a. wszystkie wypowiedzi aktywnych uczestników wysłuchania,

  b. lista osób fizycznych lub prawnych, które zgłosiły chęć aktywnego uczestnictwa w wysłuchaniu,

  c. lista osób fizycznych lub prawnych, które zabrały głos,

  d. wyniki ewaluacji ze strony uczestników.